Nieuwsbrief Juni 2015

LN_logo

Beste geïnteresseerde in het glasvezelnetwerk buitengebied.

Voor u ligt de derde nieuwsbrief van Lunteren.net. Er wordt achter de schermen veel werk verricht om het glasvezelproject rondom Lunteren te realiseren. Het vraagt veel geduld van ons allemaal. Als door het bestuur Lunteren.net weloverwogen keuzes gemaakt zijn, is het soms toch nog wachten op besluitvormingen van andere partijen. Er zijn o.a. ontwikkelingen binnen onze provincie die ook invloed hebben op het glasvezelproject rondom Lunteren.

Voortgang/activiteiten Lunteren.net
Inmiddels is naast de Stichting Lunteren.net de Coöperatie Lunteren.net U.A. opgericht. In de volgende fase van ons project zullen waarschijnlijk alle deelnemers lid van deze Coöperatie worden en daarmee mede-eigenaar van het aan te leggen glasvezelnetwerk. Twee weken geleden hebben we een seminar “Breedband” bijgewoond, waar ook marktpartijen, Bank Nederlandse Gemeenten en andere initiatiefgroepen aanwezig waren.
Er zijn gesprekken gevoerd met Provincie Gelderland. Ook is er een gesprek geweest met wethouder Meijer en buurtregisseur Matthijs Bouman van de Gemeente Ede. Tijdens dit gesprek hebben we voorgelegd dat Stichting Lunteren.net een budget nodig heeft om de lopende zaken te kunnen betalen, zoals bijvoorbeeld bankkosten en website. Deze kosten worden nu door de 4 bestuursleden betaald, maar dit kan natuurlijk niet zo doorgaan. Ook is er geld nodig om een pre-engineeringsopdracht te kunnen plaatsen, zodat we beter inzicht krijgen in de totale aanlegkosten. Gebaseerd op deze pre-engineeringsopdracht zal een gedegen financiële planning worden opgesteld, die als uitgangspunt geldt voor de formele aanvraag om ondersteuning aan Provincie en Gemeente en tevens voor de gesprekken met andere mogelijke financiers. Pas als de financiering rond is zal opdracht voor aanleg kunnen worden gegeven aan de aannemer die als beste partij uit de selectieprocedure is gekomen.

In een eerste opzet is het hele gebied inmiddels in 13 wijken opgedeeld met behulp van de geograaf van de gemeente Ede. Postcodes hanteren als leidraad voor de wijkindeling is niet altijd mogelijk. Dit komt door veranderende omstandigheden zoals bijvoorbeeld de aanleg van de A30 dwars door ons gebied. Om een goed beeld te krijgen van het percentage geïnteresseerden per wijk, krijgt ieder adres

een wijknummer. Deze wijkindeling moet nog verder uitgewerkt worden, zodat we een betere verdeling van het aantal woningen per wijk krijgen. Het ene gebied is namelijk veel dunner bevolkt dan het andere gebied. Het idee is verder dat er in de toekomst per wijk één of twee vertegenwoordigers komen die hun “eigen wijk” gaan vertegenwoordigen in de coöperatie. Verder is veel tijd en energie besteed aan de voorbereiding van de leveranciers-selectie.

  • Kent u nog bewoners die zich nog niet aangemeld hebben? Het kan nog altijd via de website www.lunteren.net
    Hoe meer mensen meedoen, hoe lager de eigen bijdrage per aansluiting wordt.
  • Heeft u goede contacten binnen de Gemeente Ede en/of de Provincie Gelderland en wilt u die inzetten ten gunste van Lunteren.net. Laat het ons weten via info@lunteren.net

Andere ontwikkelingen
Eén recente ontwikkeling is dat de provincie Gelderland heeft besloten om een eigen glasvezelbedrijf te beginnen in de Achterhoek, om deze krimpregio een extra stimulans te geven. De provincie Gelderland onderzoekt of ze met 10 gemeentes in de Achterhoek een glas-vezelaansluiting kan aanbieden voor een eenmalig bedrag van € 500,– en 25 jaar lang een maandelijkse opslag van ongeveer € 8,– á 10,– . De totale eigen bijdrage voor de bewoners komt dan neer op ongeveer € 2900,– à € 3500,-. Het glasvezelproject in de Achterhoek, dat in mei al van de grond had moeten komen, loopt op dit moment echter flinke vertraging op. De provinciale steun voor aanleg van het glasvezelnetwerk in de Achterhoek past wellicht niet binnen de Europese regels. Ook enkele marktpartijen hebben bezwaren ingediend. Instemming van Brussel is noodzakelijk voordat het plan kan worden uitgevoerd. Aanleg mag volgens Europese regels alleen in gebieden waar nog geen enkele vorm van snel internet beschikbaar
is. Er moet precies duidelijk zijn welke gebieden binnen 3 jaar niet over een netwerk met een snelheid van 30 Mb beschikken. Het initiatief van Provincie en de gemeentes in de Achterhoek is ondergebracht in een eigen Besloten Vennootschap. Zolang Brussel bezig is om dit initiatief te toetsen aan de Europese regelgeving wordt door andere partijen gewacht om lopende zaken af te ronden. Het is onzeker of de aanleg in de Achterhoek dit jaar daadwerkelijk van start kan gaan.

Een andere ontwikkeling is dat de Gemeente Ede op dit moment bekijkt wat de regio FoodValley kan betekenen om gezamenlijk een glasvezelnetwerk te gaan realiseren. De FoodValley bestaat uit de gemeentes Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel (Provincie Gelderland) en de gemeentes Veenendaal, Renswoude en Rhenen (Provincie Utrecht). Dit initiatief staat nog in de kinderschoenen. Er is veel overleg nodig tussen de 8 gemeentes en de twee Provincies wat geruime tijd in beslag zal gaan nemen. Ook dit initiatief zal moeten voldoen aan de regels van Brussel. De provincie Gelderland wil dit project dan financieel ondersteunen. Maar ook hier, net als in de Achterhoek, zal een aanzienlijke eigen bijdrage gevraagd gaan worden van de bewoners.

Al deze ontwikkelingen hebben een vertragende uitwerking op ons burgerinitiatief Lunteren.net. Het ziet ernaar uit dat de daadwerkelijke uitvoering van de plannen, die de Provincie en de FoodValley hebben, nog geruime tijd zal duren. Het bestuur van Lunteren.net wil hier niet op wachten. De noodzaak tot aanleg van een glasvezelnetwerk in het buitengebied is hoog. We krijgen regelmatig e-mails van bedrijven met een noodkreet dat het internet voor hen niet meer werkbaar is en dat ze eigenlijk willen vertrekken naar elders. Dit laatste is niet goed voor de leefbaarheid en werkgelegenheid in ons mooie buitengebied. Binnen het grotere regioproject is het misschien een mogelijkheid dat Lunteren.net een voortrekkersrol krijgt.

Ambitiedag Ministerie V. Economische Zaken
Donderdag 18 juni is een afvaardiging van Stichting Lunteren.net aanwezig geweest op de Ambitiedag ‘Samen Snel Internet” van het Ministerie van Economische Zaken. Zie de door het Ministerie opgezette website www.samensnelinternet.nl. Het is een interessante site met veel voorbeelden wat er elders in Nederland is/wordt gedaan om snel internet te realiseren buiten de woonkernen.

We hopen dat u met deze nieuwsbrief voldoende geïnformeerd bent over de te realiseren glasvezelverbinding in uw woning of bedrijfspand. Verder vragen wij uw begrip voor de tijd die nodig is voor de voortgang van het project. Wij blijven ons echter, naast het normale werkzame leven, 100% inzetten voor uw aansluiting! Heeft u vragen of kunt u persoonlijk een bijdrage leveren, dan vernemen wij dit graag via info@lunteren.net

Met vriendelijke groet,

het bestuur van Stichting Lunteren.net
Jan Willem Viets
Jos van Leerdam
Theo Werkhoven
Joke Wiebing